RAM-SERWIS profesjonalne odzyskiwanie danych, kasowanie danych

Ram-serwis
LABORATORIUM  ODZYSKIWANIA DANYCH
61-655 Poznań
Osiedle Na Murawie 13/4
Tel. kom.+48 692 106 189
odzyskiwanie@ram-serwis.pl

 

Zamówienie wykonania ekspertyzy Nr. zlecenia .DR.2019
Zamawiający:
Pełny adres: Kod:
NIP:
Osoba kontaktowa:
Nr. telefonu:
email:

Informacje o uszkodzonym nośniku
Producent dysku:                Inny:  
Model dysku :
System operacyjny:

Informacje o okolicznościach utraty danych
   Opis okoliczności awarii dysku.

Lista katalogów oraz plików do odzyskania (wg priorytetów)
1.
2.
3.
4.
5.

Warianty diagnozy oraz promocje

  Tryb normalny bezpłatny 

   kod z Facebook 

  Tryb przyśpieszony   250 zł

  Tryb ekspresowy      450 zł

  Dysk otwarty     350 zł

   d

  Promocja 250 zł         

   uszkodzenia logiczne struktury danych

  Promocja 450 zł        

   uszkodzenie elektronik PCB dysków

Dodatkowe informacje
Pozwolenie na otwarcie nośnika tak    nie
Wymagany zwrot nośnika tak    nie
Sposób przekazania danych CD-ROM   Dysk   Inny    
 

Formularz ten stanowi wstępną umowę odzyskiwania danych zawartą pomiędzy zamawiającym, a firmą  RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych, w którym firma RAM-SERWIS zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych. Równocześnie, firma RAM-SERWIS, zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
Wypełniony formularz jest  zamówieniem wykonania ekspertyzy stanowiącym podstawę do obciążenia zamawiającego jej kosztami zgodnie z aktualnym cennikiem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym nośniku w celu ich odzyskiwania oraz oświadczam, iż nie są one własnością firmy RAM-SERWIS, a tym samym nie jest ona podmiotem żadnych praw rzeczowych dotyczących tych danych.
Oświadczam, że znana mi jest procedura odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy RAM-SERWIS.

.....................................................................
data i podpis zamawiającego

Oświadczenie VAT

Oświadczam, że firma 
posiadająca numer NIP jest płatnikiem podatku VAT i na mocy obowiązujących przepisów jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniam firmę  RAM-SERWIS wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.


.....................................................................
data, podpis i pieczątka zamawiającego