RAM-SERWIS profesjonalne odzyskiwanie danych, kasowanie danych

Ram-serwis
LABORATORIUM  ODZYSKIWANIA DANYCH
61-655 Poznań
Osiedle Na Murawie 13/4
Tel. kom.+48 692 106 189
odzyskiwanie@ram-serwis.pl

 

Zamówienie wykonania ekspertyzy Nr. zlecenia .DR.2022
Zamawiający:
Pełny adres: Kod:
NIP:
Osoba kontaktowa:
Nr. telefonu:
email:

Informacje o uszkodzonym nośniku
Producent dysku:                 Inny:  
Model dysku :
System operacyjny:

Informacje o okolicznościach utraty danych
   Opis okoliczności awarii dysku.

Lista katalogów oraz plików do odzyskania (wg priorytetów)
1.
2.
3.
4.
5.

Warianty diagnozy oraz promocje

  Tryb normalny bezpłatny 

   kod z Facebook 

  Tryb przyśpieszony   350 zł

  Tryb ekspresowy      550 zł

  Dysk otwarty     550 zł

   d

Dodatkowe informacje
Pozwolenie na otwarcie nośnika tak    nie
Wymagany zwrot nośnika tak    nie
Sposób przekazania danych CD-ROM   Dysk   Inny    
 

Formularz ten stanowi wstępną umowę odzyskiwania danych zawartą pomiędzy zamawiającym, a firmą  RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych, w którym firma RAM-SERWIS zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych. Równocześnie, firma RAM-SERWIS, zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
Wypełniony formularz jest  zamówieniem wykonania ekspertyzy stanowiącym podstawę do obciążenia zamawiającego jej kosztami zgodnie z aktualnym cennikiem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym nośniku w celu ich odzyskiwania oraz oświadczam, iż nie są one własnością firmy RAM-SERWIS, a tym samym nie jest ona podmiotem żadnych praw rzeczowych dotyczących tych danych.
Oświadczam, że znana mi jest procedura odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy RAM-SERWIS.

.....................................................................
data i podpis zamawiającego

Oświadczenie VAT

Oświadczam, że firma 
posiadająca numer NIP jest płatnikiem podatku VAT i na mocy obowiązujących przepisów jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniam firmę  RAM-SERWIS wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.


.....................................................................
data, podpis i pieczątka zamawiającego