Regulamin

Regulamin - Odzyskiwanie Danych

 1. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.
 2. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania analizy, jak brak spójności danych zapisanych na dostarczonych nośnikach oraz za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
 3. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych oświadcza, a zlecający przyjmuje do wiadomości że czynności zmierzające do odzyskania danych wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednak nie udziela gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku przed ich utratą oraz pełnej użyteczności (spójności) odzyskanych danych, nawet jeżeli odzyskane pliki wydają się w 100% być poprawne.
 4. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych informuje, iż w niektórych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzeń fizycznych nośników, odzyskanie danych wymaga podjęcia czynności, które mogą skutkować utratą gwarancji na nośnik.
 5. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazanego nośnika informacji oraz wszelkie zawarte na nim dane i informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa a Ram-serwis Odzyskiwanie Danych nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym nośniku.
 6. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania.
 7. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody na pismie.
 8. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Ram-serwis Odzyskiwanie Danych.
 9. Odzyskane dane przechowywane są przez Ram-serwis Odzyskiwanie Danych przez okres 7 dni od dnia wykonania usługi. Po tym czasie dane zostaną definitywnie usunięte z naszych serwerów.
 10. W przypadku nieodebrania nośnika w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia prac bądź rezygnacji z wykonania zlecenia, braku odpowiedzi na weryfikacje uszkodzenia nośnika lub braku kontaktu ze strony zlecajacego nośnik przechodzina na własność Ram-serwis Odzyskiwanie Danych i podlega utylizacji. Nie bierzemy odpowiedzialności za nośnik pozostawiony i nie odebrany w terminie.
 11. Nośniki danych po wykonaniu zlecenia są odzysłane do zamawiającego firmą kurierską. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską.
 12. Ram-serwis Odzyskiwanie Danych oświadcza, iż nie będzie uczestniczył w żadnych sporach pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 13. Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w dwóch etapach:
  • Etap I – analiza uszkodzenia, wskazanie możliwości odzyskania danych oraz kosztów usługi.
  • Etap II – właściwy proces odzyskiwania danych i odbiór danych.
 14. Zlecający oświadcza, iż zapoznał się z procedurą odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz z aktualny cennikiem firmy Ram-serwis Odzyskiwanie Danych oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru zlecenia lub przed ich wysłaniem.
 15. Płatność za analizę uszkodzonego dysku uzależniona jest od wyboru trybu diagnozy nośnika.
 16. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych, tj. po zaakceptowaniu kosztów realizacji usługi, zlecający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% akceptowanego zlecenia i nie mniej jak 600 zł netto.
  Informujemy, że rozmowy wchodzące i wychodzące prowadzone pomiędzy jej przedstawicielami, a Zlecającym mogą być nagrywane. Jeśli Zlecający nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów, to zapraszamy do kontaktu osobistego w naszej siedzibie.
 17. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 18. Koszty przesyłki nośników w obie strony wraz z ubezpieczeniem obciążają zlecenodawcę.